תוכן האתר

ביקורת חשבונות

לאחרונה עוברת מדינת ישראל תהליך אימוץ של כללי דיווח חשבונאי אחיד כפי שמקובל בשאר מדינות העולם. התהליך הנ"ל, דורש מהנהלת הארגונים להציג נתונים כספיים במתכונת שלא הורגלו אליה בעבר. רואי החשבון צריכים להיערך במקביל לכללי הדיווח החדשים.
המכנה המשותף לכללי הדיווח האחיד הינו המעבר מחשבונאות שמרנית המבוססת על עקרון העלות לחשבונאות כלכלית שמבוססת על עיקרון השווי ההוגן. פועל יוצא מכך, היא הצגה "שקופה" ומהימנה יותר של עסקי ושווי התאגיד. שינוי זה כרוך במומחיות ובעלויות כספיות נוספות שלא נדרשו בעבר לצורך הכנת הדוחות הכספיים. העלות הנוספת מתבטאת בעיקר בשכירת שירותיהם של מומחים כגון שמאים וכלכלנים.
כיום, צוות הביקורת חשוף לסיכוני ביקורת גבוהים מאלו שהיו בעבר. לאור הסיכונים הנ"ל נחקקו חוקים רבים בארץ ובעולם הדורשים ממשרדי רו"ח לעבוד בסטנדרטים גבוהים יותר מבעבר. חוקים אלו ופרסומים מקצועיים אחרים מהוווים את אחת מאבני היסוד בעבודת הביקורת שלנו.
שירותי ראיית חשבון של משרדינו, ניתנים ברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על יישום בקרות איכות.

השירות בתחום הביקורת כולל:
•    הכנת דוחות שנתיים לעצמאים, חברות, עמותות ומלכ"רים.
•    הכנת דוחות תקופתיים (רבעוניים, שנתיים).
•    הכנת דוחות ניהוליים (תמחיר , תקציב , מרכזי רווח).
•    בדיקת תוצאות פעילות העסק במהלך השנה והתאמת תכנון המס בהתאם.
•    ליווי וייעוץ ללקוח במהלך שנת הכספים.
•    ניתוח הדוחות הכספיים בשיתוף עם הנהלת החברה וגיבוש מסקנות אודות התפתחות העסק בשנת הדוח בהשוואה לשנים קודמות.

לתיאום פגישה לחצו כאן