תהליך הייעוץ

כל תהליך הייעוץ נעשה תוך שמירת סודיות מלאה של נתוני המשפחה. לא יימסר על ידי היועץ כל מידע שעולה בקשר עם המשפחה לשום גורם.
התהליך בנוי על שיתוף פעולה מלא בין המשפחה ליועץ. במידה ומתקיים שיתוף פעולה כזה, התוצאות הן מיידיות

שלב מקדים: שיחה ראשונית ובה תיאום ציפיות וקביעת כללי המשחק. במידה ויימצא ותהליך הייעוץ מתאים, ייקבע היקף הייעוץ והמשפחה תופנה לאיסוף נתונים ולביצוע הכנות לתהליך הייעוץ.

שלב ההכנה: בשלב זה המשפחה תאסוף נתונים כפי שיימסר לה על ידי היועץ. הנתונים יכללו מידע לגבי הכנסות והוצאות, נכסים והתחייבויות ונתונים נוספים ככל שיידרש.

מפגש ראשון: היכרות נרחבת של היועץ עם המשפחה, איסוף נתונים, איתור בעיות, הבנת השקפות, מטרות וערכים. במידה ונדרש, תופנה המשפחה לביצוע השלמות איסוף נתונים.

עיבוד הנתונים: בשלב זה מבוצעת עבודת עומק על ידי היועץ. מבוצע מיפוי מלא של המשפחה, מסומנות הנקודות הדורשות טיפול ונקבעים סדרי העדיפויות לטיפול. נערך גם תהליך העלאת אלטרנטיבות ובחינת כדאיות (עלות-תועלת) לאלטרנטיבות השונות.
מפגש שני: הצגת תמונת המצב למשפחה על ידי היועץ ומתן פתרונות והמלצות להמשך.

כתיבת תגובה